СОЁЛЫН ӨВ ЦУВРАЛ СЕМИНАР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: “Музейн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа”

Америкийн Монгол Судлалын Төвөөс зохион байгуулж буй “Соёлын Өв - Цуврал Семинар” нь 2022 оны II улиралд  “МУЗЕЙН ГАДААД ХАРИЛЦАА” агуулгын хүрээнд явагдах бөгөөд энэ улирлын хоёр дахь дугаар буюу хэлэлцүүлэг маань 5-р сарын 27-нд “Музейн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа” сэдвээр зохион байгуулагдана. 

Хэлэлцүүлгийн агуулга: 

  • Монголын Музейн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны одоогийн нөхцөл байдал
  • Гадаад харилцаа, түншлэлийн үр өгөөж 
  • Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд тулгарч буй сорилт хүндрэлүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The American Center for Mongolian Studies is pleased to announce the May discussion panel which will focus on “Museum and International Collaboration” on May 27th, 10 AM ULAT. 

Discussion contents:

  • Mongolian museums in  International collaboration and partnership 
  • Outcome and impacts of International collaboration and partnership 
  • Challenges in International collaboration 

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

I хэсэг:

10:00-10:05 Модератор -  Т.Түвшинзаяа хэлэлцүүлгийг нээж, оролцогчдыг танилцуулна.

10:05-10:20 Д.Бумаа: “Монголын музейн гадаад харилцаа ба Олон улсын музейн зөвлөл” 

II хэсэг:

10:20:10:35              Д.Эрдмаа: Чингис Хаан Музейн гадаад харилцаа, түншлэл

10:35-10:50              Ж.Мяндас: Байгалийн Түүхийн Музейн гадаад харилцаа, түншлэл

10:50-11:05               В.Нарангэрэл: Дорнод аймгийн музейн гадаад харилцаа, түншлэл

11:05-11:20               М.Бямбажав: Дундговь аймгийн музейн гадаад харилцаа, түншлэл

III хэсэг

11:20-11:50               Хэлэлцүүлэг

11:50-12:00             Дүгнэлт хэсэг: Модератор хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан асуудлуудыг товч дүгнэн  хэлэлцүүлгийг хаана.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content