Соёлын Өв- Цуврал Хэлэлцүүлэг: Халхын голын дайны өв, хадгалалт хамгаалалт

The American Center for Mongolian Studies is pleased to announce the seventh discussion of the  “Cultural Heritage Discussion” series. This time the discussion will focus on “Khalkh Gol War Heritage and Preservation” and will be led by Ts. Byamba-Erdene (Researcher, Mongolian National Defense University).

Америкийн Монгол Судлалын Төвийн “Соёлын Өв – Цуврал хэлэлцүүлэг” энэ удаа “Халхын голын дайны өв, хадгалалт хамгаалалт” сэдвээр болох бөгөөд хэлэлцүүлгийг Ц.Бямба-Эрдэнэ (Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Цэргийн түүх судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан )удирдан явуулна. 

Хэлэлцүүлгийн зорилго 

Халхын голын дайны талбар дахь түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалуудын өнөөгийн байдал, цаашдын хадгалт хамгаалалтын талаар хэлэлцэнэ.

Хэлэлцүүлгийн агуулга  

  • Халхын голын дайны талбар дахь хөдлөх болон үл хөдлөх дурсгалууд
  • Халхын голын дайны түүх соёлын дурсгалуудын өнөөгийн байдал, цаашдын хадгалалт хамгаалалт 
  • Халхын голын дайны түүх соёлын дурсгалуудын хадгалалт хамгаалалт

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

10:00-10:05  Америкийн Монгол Судлалын Төвийн танилцуулга, болон соёлын өвийн хөтөлбөрийн талаар товч танилцуулга хийнэ.

10:05-10:10  АМСТ-ийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Т.Түвшинзаяа хэлэлцүүлгийг нээж, хэлэлцүүлгийн дүрэм ба модераторыг танилцуулна.

10:10-10:25 Халхын голын түүх, соёл, байгалийн өв ТББ-ын тэргүүн Л.Мягмарсүрэн “Халхын голын дайны өвийн хадгалалт хамгаалалт/ ” сэдвээр хэлэлцүүлгийн нээлт ppt үзүүлэн ярина. 

10: 25-11:45  Хэлэлцүүлэг

11:45-11:55   Асуулт, хариулт  

11:55-12:00   Хэлэлцүүлгийн үр дүн, дүгнэлт 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content