Гэрэл зураг сэргээн засварлах нь – Сургалт

[English Below]

Хэзээ: 2021.04.28 өглөөний 8 цагт

Хаана: Бүртгүүлсэн хүнд Зүүмийн холбоос илгээх болно.

Энэхүү сургалтанд хамрагдснаар гэрэл зургийн хэвлэл болон негативуудад нийтлэг ашиглагддаг албумен, мөнгөлөг желатин, хромоген өнгийн процесс болон хальсан негатив зэрэг материалуудыг таних, тэдгээрийн элэгдэл болон хадгалалт хамгаалалтын талаар суралцах юм. Эрсдлийн үнэлгээ, онцгой нөхцөлд авах арга хэмжээ, хадгалалтын хэрэглэгдэхүүн, зохист хадгалалтын орчны ач холбогдлыг хэлэлцэж, томоохон хэмжээний болон олон төрлийн гэрэл зургийн сан хөмрөгийн хадгалалт хадгалалтад тулгардаг гол сорилт, бэрхшээлүүдийг авч үзнэ. 

Мөн гэрэл зургийн үнэ цэн, ач холбогдол, гэрэл зургийг сурталчлан таниулах дэлхий дахины санаачлагуудын тэргүүлэх жишээ болгож Ойрхи Дорнод, Орос зэрэг улс орнуудын боловсролын шинэ парадигм загваруудыг танилцуулахын зэрэгцээ, гэрэл зургийн хадгалалт хамгаалалтад зориулж санхүүжилт, дэмжлэгийг бий болгох нэн тэргүүний хэрэгцээ шаардлагыг онцлох болно.

Сургалтанд хамрагдах оролцогчид нь дараах шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай

  • Гэрэл зургийн хэвлэл, негатив цуглуулгын материал болон химийн шинж чанарын тухай суурь ойлголт, мөн тэдгээрийн элэгдэх механизм, учир шалтгааны талаар анхан шатны ойлголттой байх. 
  • 19-21-р зууны гэрэл зургийн технологийн хөгжил, тэр дундаа албумен, мөнгөлөг желатин, хромогени болон дижитал хэвлэлийн материал, шилэн болон хальсан негативын талаар анхан шатны мэдлэгтэй байх. 
  • Гэрэл зургийн хадгалалт хамгаалалтын тэргүүлэх арга барилууд болон гэрэл зургийн цуглуулга дахь эрсдлийн үнэлгээ болон хадгалалт хамгаалалтыг чухалчлан үзэх, нийтэд хүргэх болон хадгалалт хамгаалалтын хоорондын тогтвортой балансын талаар ерөнхий мэдлэгтэй байх
 • Гэрэл зургийг хадгалан хамгаалах шилдэг туршлага, эрсдлийн үнэлгээ, цуглуулгыг хүнд хүргэх ба хадгалан хамгаалах харьцааг хангах шаардалагтай байдаг гэх мэт хадгалалт хамгаалалын эрэмбэ тогтоохын ач холбогдлын талаар ауурь ойлголттой байх. 
  • Дэлхийн соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг дэмжих, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг байх. Тэр дундаа гэрэл зургийн өвийг хадгалан хамгаалах нь ямар чухал болохыг бусдад илэрхийлэх, хүргэх чадвартай байх. 
 • Дэлхийн соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг дэмжих, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг байх. Гэрэл зургийн өвийн хадгалалт хамгаалалт ямар чухал ач холбогдолтой, зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг илэрхийлэх чадвартай байх.

Сургалтыг удирдан явуулах багшийн танилцуулга

 

Debra Hess Norris : АНУ дахь Делаварын Их Сургуулийн Урлагийн Хадгалалт, Хамгаалалтын тэнхимийн дарга, профессор.

 • Historically Black Colleges and Universities Library Alliance- ТУЗ-ын гишүүн
 • The Conservation Center for Art and Historic Artifacts -ТУЗ-ын гишүүн
 • Metropolitan Museum of Art Department of Photographs Visiting Committee- ТУЗ-ын гишүүн
 • Foundation of the American Institute for Conservation (AIC)- ТУЗ-ын гишүүн

Тэрээр 1993-1997 онд American Instiute for Conservation (AIC)-нд тэргүүнээр ажиллаж байсан ба 1997 оноос өдийг хүртэл Урлагийн хадгалалт хамгаалалтын Winterthur/UD хөтөлбөрийг удирдан явуулж байна. Тэрээр гэрэл зургийн хадгалалт хамгаалалтын чиглэлийн 45 гаруй номын бүлгийг бичиж  Issues in the Conservation of Photographs сэтгүүлийг хянан тохиолдуулжээ.Мөн салбарын мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран гэрэл зургийн сэргээн засварлагчдад зориулж дэлхий даяар нийтдээ 140 гаруй сургалт, лекцийг  удирдан зохион байгуулсны зэрэгцээ урлагийн хадгалан хамгаалалтыг дэмжих санаачлагуудад 20 гаруй сая долларын хөрөнгө босгож байсан туршлагатай. “Дундад Азийн гэрэл зургийн хадгалалт хамгаалалтын санаачлага” хөтөлбөрийг хамтран зохион байгуулж Арабын бүс нутгийн 80 гаруй мэргэжилтнийг сургалтанд хамруулсан байна. Түүний мэргэжлийн салбарт гаргасан амжилтыг дурьдвал:

 • 2004 онд “AIC Sheldon and Caroline Keck Award for Excellence in Teaching”
 • 2008 онд “AIC University Products Award”
 • 2016 онд “ College Art Association/ AIC Award for Distinction in Scholarship and Conservation”
 • 2018 онд  “ Francis Alison Award”, “ UD’s highest faculty honor”

This workshop will familiarize participants with the identification, degradation, and preservation of common photographic print and negative materials, including, albumen, silver gelatin, and chromogenic color processes and film-base negatives. Preservation challenges related to large and diverse photographic collections will be reviewed with attention paid to the importance of proper environments and storage materials, emergency planning, and risk analysis.  The value and significance of photography, global initiatives as exemplars for new educational paradigms in the Middle East, Russia, and beyond, and the pressing need to secure external funding and support through effective preservation advocacy will be emphasized.   

Following completion expected competencies and knowledge for all participants include: 

 • A basic familiarity with the fundamental physical and chemical properties of photographic print and negative collections and the causes and mechanisms of their deterioration.
 • A basic knowledge of the technological developments of photography in the 19th, 20th and 21st centuries with special focus on albumen, silver gelatin, chromogenic, and digital print materials, and glass plate and film base negatives. 
 • A basic knowledge of best practices in photograph preservation and an understanding of the importance of risk assessment and preservation prioritization within a collection and the need to balance preservation and access. 
 • An appreciation for advocacy in the preservation of global cultural heritage. The ability to articulate why the preservation of our photographic heritage is vital and relevant. 

 

 

Debra Hess Norris is Chair and Professor of the Art Conservation Department at the University of Delaware. Since 1997, Norris has directed the Winterthur/UD Program in Art Conservation. Norris has authored 45 articles and book chapters and co-edited Issues in the Conservation of Photographs. She has taught 140+ workshops for conservators and allied professionals and lectured worldwide and raised more than $20 million dollars for art conservation initiatives worldwide. Norris was chair of Heritage Preservation (2003 – 2008) and president of the American Institute for Conservation (AIC) (1993-97). She has worked with APOYOnline to develop workshops in Colombia and Cuba. She co-led the Middle East Photograph Preservation Initiative with many partners –this program has trained 80+ professionals across the Arab World.  Today she serves on boards for the Historically Black Colleges and Universities Library Alliance, the Conservation Center for Art and Historic Artifacts, the Metropolitan Museum of Art Department of Photographs Visiting Committee, the Foundation of the AIC and as a UD Trustee. She received the AIC University Products Award for distinguished achievement in conservation (2008), AIC Sheldon and Caroline Keck Award for Excellence in Teaching (2004), and the College Art Association/ AIC Award for Distinction in Scholarship and Conservation (2016). In 2018, she was awarded the Francis Alison Award, UD’s highest faculty honor. She has held many University administrative positions, including vice provost for graduate and professional education, and interim associate deanships in the arts, humanities, and social sciences.

1 thought on “Гэрэл зураг сэргээн засварлах нь – Сургалт”

 1. Dear Mr/Mrs
  I work at the Mongolian Theater Museum as a curator. Our museum has over 6000 photos. I want to participate this online course. I have a basic knowledge of the technological developments of photography in the 20th – 21st centuries.
  If possible give me more information.
  Yours sincerely,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content